ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συμβουλές προς πιστωτές και οφειλέτες

Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σε όλα τα θέματα αφερεγγυότητας, αναγκαστικής εκτέλεσης χρεών και πτωχευτικού δικαίου. Προτεραιότητά μας είναι πάντα η έγκαιρη επεξεργασία πιθανών μέτρων αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης, προκειμένου να αποτραπεί η οικονομική ζημία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε στις εταιρείες την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία μας σε περίπτωση αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότησης.

Φυσικά, σας συμβουλεύουμε και σας συνοδεύουμε και στην είσπραξη οφειλών. Εάν οι απαιτήσεις σας δεν διευθετηθούν, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε την πλήρη είσπραξη των αντίστοιχων απαιτήσεων.

Σας υποστηρίζουμε στους ακόλουθους κύριους τομείς της αναγκαστικής εκτέλεσης χρεών και του πτωχευτικού δικαίου:

  • Είσπραξη οφειλών
  • Έναρξη πτωχεύσεων
  • Εκπροσώπηση σε διαδικασίες πτώχευσης
  • Διεκδίκηση πάσης φύσεως αξιώσεων
  • Ανάκληση πτώχευσης
  • Εκκαθάριση εταιρειών
  • Αναστροφή, αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση

 

ΝΟΜΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Δίκαιο είσπραξης απαιτήσεων
(αναγκαστική εκτέλεση) και πτωχευτικό δίκαιο