ΕΜΠΟΡΙKO ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Νομικές συμβουλές σε οικονομικά θέματα

Ως δικηγόροι στον τομέα του εμπορικού και επιχειρηματικού δικαίου, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η έμφαση δίνεται στη σύσταση και τη διοίκηση εταιρειών, καθώς και στη σύνταξη όλων των απαραίτητων συμβάσεων.

Συμβουλεύουμε ατομικές επιχειρήσεις, μετόχους και εταιρείες σε όλα τα οικονομικά θέματα και σας βοηθάμε αξιόπιστα στη διεκδίκηση των επιχειρηματικών σας συμφερόντων.

Σας υποστηρίζουμε στους ακόλουθους κύριους τομείς του εμπορικού δικαίου:

  • Ολοκληρωμένες επιχειρηματικές συμβουλές και διαχείριση
  • Σύσταση και αναδιοργάνωση (δια)εθνικών εταιρειών
  • Αναδιάρθρωση και εξαγορές εταιρειών
  • Παροχή συμβουλών σε μετόχους και εταιρικά όργανα
  • Ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη για πωλήσεις εταιρειών (συγχωνεύσεις και εξαγορές)
  • Προετοιμασία και εκτέλεση ελέγχων ως προς την δέουσαεπιμέλεια
  • Κατάρτιση και επανεξέταση των συμβάσεων που σχετίζονται με την εταιρεία
  • Εκπροσώπηση σε διαφορές που σχετίζονται με επιχειρήσεις, τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιον δικαστηρίων και διαιτητικών δικαστηρίων

 

ΝΟΜΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Εμπορικό και &
επιχειρηματικό δίκαιο