Ιδιώτες

Παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλές σε ιδιώτες στις περισσότερες περιστάσεις. Κυρίως περιλαμβάνονται εδώ η νομική υποστήριξη σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την εργασία σας (εργατικό δίκαιο, σύσταση επιχείρησης, συμβάσεις συνεργασίας), απόκτηση ή σχεδιασμό ιδιόκτητης οικίας (ολοκληρωμένη σύνταξη σύμβασης ή/και έλεγχος, νομική επίβλεψη κατασκευής), αγορά ή πώληση ακινήτου, σχεδιασμός κληρονομιάς, κληρονομικό δίκαιο, μισθωτικό δίκαιο, καθώς και όλα τα άλλα ζητήματα που αφορούν το συμβατικό δίκαιο.

Σκοπός είναι η εξεύρεση μιας λύσης σχεδιασμένης για εσάς και τις προσωπικές σας ανάγκες, αποτελεσματική και στοχευμένη, μέσα από την παροχή συμβουλών μας