Το δικηγορικό γραφείο Müllhaupt & Partner δημιουργήθηκε το 1996 και το 2016 γιόρτασε τα 20 χρόνια λειτουργίας του!

Το δικηγορικό γραφείο Müllhaupt & Partner με εθνικό και διεθνή προσανατολισμό και έδρα στο κέντρο της Ζυρίχης παρέχει συμβουλευτική σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και σε ιδιώτες και τους εκπροσωπεί ενώπιον δικαστηρίων και αρχών.

Οι δραστηριότητές μας αφορούν το εμπορικό, το εταιρικό και γενικά το συμβατικό δίκαιο, τη νομοθεσία αστικής ευθύνης, συγχωνεύσεις και τις εξαγορές επιχειρήσεων, καθώς και τις εξυγιάνσεις, τη μετεγκατάσταση και την εκ νέου εγκατάσταση εταιρειών και ιδιωτών, το τραπεζικό και το δίκαιο κεφαλαιαγοράς, τις συλλογικές επενδύσεις, το δίκαιο της πληροφορικής, το εργατικό δίκαιο, το δίκαιο περί συμβάσεων έργου και το δίκαιο συμβατικών σχέσεων, το δίκαιο εγγείας ιδιοκτησίας και το κληρονομικό δίκαιο, τη νομοθεσία περί ιδρυμάτων και ταμείων, το φορολογικό δίκαιο, τη νομοθεσία περί αναγκαστικής εκτέλεσης, το πτωχευτικό δίκαιο και το κληρονομικό δικαίωμα, την εθνική και διεθνή πολιτική δικονομία, το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο και τη διαιτησία.